Niels Junggreen Have

kirkegård med gravsteder

Kirkegårde

Kirkegårdes indretning og udvikling har min store interesse, ikke mindst i disse år med ganske mange udfordringer på området. Jeg rådgiver menighedsråd om blandt andet kirkegårdskort, udviklingsplaner, kirkegårdsvedtægter, gravstedsindretning, urnegrave, fællesgrave, gravminder, kirkediger, beplantning med hække, buske, træer, stauder, græs, løgplanter, samt om belægning, belysning, adgangsforhold m.m.

Jeg har mangeårig og omfattende erfaring med mere end 250 sager vedrørende kirkegårde over hele landet. Jeg har lavet mange opmålinger og tegninger af kirkegårdskort, projekter med udvidelser og nyanlæg; samt urneafdelinger, mindelunde, skovkirkegårde, trapper, ramper, diger, design af kirkegårdslåge m.m.

Tidligere har jeg undervist en del år på kirkeministeriets daværende kurser for gravere, og holdt mange lysbilledforedrag om kirkegårde for menighedsråd og graverforeninger. Jeg er medlem af Foreningen for Kirkegårdskultur, af Danske Landskabsarkitekter, og af Danske Arkitektvirksomheder.

Om kirkegårdskort

Et godt og ajourført kirkegårdskort er en god hjælp i det daglige arbejde på kirkegården, og for kirkeværge og menighedsråd. Når et ældre kirkegårdskort skal ajourføres, vil det altid være bedst at lave en ny opmåling. Det nye kirkegårdskort tegner jeg i farver, for at forbedre overskueligheden. Hver gravplads får sat entydigt nummer på. Der kan udarbejdes detailkort over urneafdelinger. Et nyt kort over kirkegården kan også øge brugbarheden af kortet, ved at mål optaget på kortet nu passer med virkeligheden.

eksempel på kirkegårdskort

Mange kirkegårde bruger Brandsofts IT, bl.a. kortmodulet og app'en 'Find Gravsted'. Jeg leverer kortet dertil.

Om udviklingsplaner

Jeg laver udviklingsplaner for en del kirkegårde, der typisk får flere og flere tomme gravsteder, og som ofte har ønsker om andre gravstedsformer.
Hver kirkegård er forskellig fra de andre, og derfor bliver alle planer om udvikling og regulering udarbejdet individuelt for den aktuelle kirkegård, efter tæt samråd med menighedsråd / kirkegårdsudvalg / kirkeværge / kirkegårdsleder / graver.

udsnit af udviklingsplan

Grundlaget for en udviklingsplan er et ajourført kirkegårdskort. Udviklingsplanens indhold tager udgangspunkt i menighedsrådets ønsker og ideer; kirkegårdens særpræg og de eksisterende gravsteder; de bevaringsværdige gravsteder og gravminder; bevaringsværdig beplantning; samt kirkegårdens forventede ressourcer.
Som en del af udviklingsplanen laver jeg en beskrivelse af tankerne bag.

Udviklingsplanens mål er at skabe en harmonisk kirkegård der passer bedre med den faktiske og forventede udnyttelse, hvor kirkegården kan bruges til de gravstedstyper som der forventes efterspørgsel efter.

Alle ændringer på kirkegården skal kunne gennemføres gradvist over en del år, under hensyntagen til eksisterende, ibrugværende gravsteder. Udviklingsplanen vil typisk have en tidshorisont på 4-5 årtier.

Udviklingsplanen bliver en konkret målfast plan, der viser gravstedernes fremtidige placering og størrelse, så nye gravsteder kan anlægges med afsætning efter planen. Det kan nogle gange lette forståelsen og overskueligheden af udviklingsplanen, hvis der udarbejdes delplaner over ønskede ændringer: Hvad der kan gennemføres frem mod henholdsvis år 2030, og hvad der kan gennemføres frem mod år 2060.

En udviklingsplan skal først og fremmest ses som en rammeplan. Det vil sige at detailplanlægning med f.eks. planteplaner og materialevalg for afdelinger eller gravsteder er landskabsarkitektarbejde, som jeg gerne påtager mig særskilt, men som er udover arbejdet med udviklingsplanen.

udsnit af udviklingsplan

eksempel på udviklingsplan